Hantering av personuppgifter

För Prefinance Sweden AB är personlig integritet viktig. Individer som delar med sig av sina personuppgifter ska känna sig trygga i hur dessa hanteras.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Denna information om vår behandling av personuppgifter revideras löpande och alla uppdateringar meddelas på denna webbplats.

Prefinance Sweden AB (”vi” ”oss” ”Prefinance”) är ett finansbolag som erbjuder olika typer av finansieringslösningar till företag. Vi upprättar/förmedlar affärsförbindelser med både kunder, leverantörer och kreditbolag/banker (”funding partners”).


Vi önskar att alla parter läsa policyn noggrant innan någon delar personlig information med oss, vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss direkt.


DATASKYDDSOMBUD
Vi har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att kontrollera att vi följer reglerna om skydd av personuppgifter. För eventuella policyfrågor eller andra förfrågningar om personuppgifter, vänligen kontakta Prefinance (personuppgiftsansvarig) och vårt dataskyddsombud på William.hellman@prefinance.se

KLAGOMÅLOm en registrerad har ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan denne kontakta Datainspektionen via webbplatsen datainspektionen.se, per telefon 08-657 61 00 eller per post till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

ÄNDRING AV POLICYNPrefinance förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. I händelse av väsentliga ändringar i Policyn eller om befintlig information behöver hanteras på annat sätt än vad som anges i Policyn kommer Prefinance att informera om detta på lämpligt sätt.

Policyn

VAD, VARFÖR OCH HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Allmänt

I många fall, när vi begär in personuppgifter, gör vi det i syfte att uppfylla lagstadgade juridiska krav, avtalsenliga krav eller andra krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal, till exempel med kunder, leverantörer & funding partners. I det fall den registrerade underlåter att lämna den information vi begär kan detta i vissa fall innebära att vi inte kan ingå eller fullgöra våra skyldigheter i ett avtal med den registrerade.


Den lagliga grunden för behandlingen

För att ingå och hantera avtal med våra kunder, Leverantörer och funding partners behandlar Prefinance personuppgifterna för de individer som är företrädare, ägare och borgenärer. Grunden för denna behandling är samtycke och avtal.

Prefinance kan även behandla personuppgifter som rör representanter för potentiella kunder, potentiella leverantörer och potentiella funding partners. Grunden för denna behandling är en intresseavvägning.

Vissa personuppgifter som rör kunder, leverantörer och funding partners kan också komma att behandlas på grund av Prefinances rättsliga skyldigheter, till exempel genom bestämmelserna i bokföringslagen eller av penningtvättsregler.

Om vi ​​har ett berättigat intresse kan vi komma att behandla personuppgifter för att utföra marknads- och kundanalyser i syfte att utveckla vår verksamhet och förbättra vårt produktsortiment. Informationen kan även användas för att utveckla våra system och utföra kund/leverantörs analyser för att upptäcka och motverka bedrägerier. Vi kan också använda informationen för att utföra riskanalyser och producera statistik, till exempel för att förbättra våra riskmodeller.

 

Personuppgifter som behandlas och mottagare

Vi behandlar personuppgifter som rör företrädare, ägare och borgenärer för företag som vi har kundavtal och samarbetsavtal med. Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, e-post, personnummer, yrkestitel och ekonomisk status.Vi kan också komma att behandla personuppgifter som rör företrädare för företag som är potentiella kunder, potentiella leverantörer och potentiella funding partners. De personuppgifter som behandlas kan innefatta namn, personnummer, telefonnummer, e-post, adress, yrkestitel och ekonomisk status. Förutom information som kunder, potentiella kunder, leverantörer, potentiella leverantörer, funding partners och potentiella funding partners ger oss direkt eller indirekt, kan vi samla in information om dem från annat håll. Det gäller till exempel när vi utför de kontroller vi behöver göra för att förhindra att våra produkter och tjänster används för penningtvätt (genom att samla in information genom sanktionslistor från internationella organisationer) och när vi samlar in information från kreditupplysningsföretag. Mottagare av uppgifterna är i första hand, ansvariga för avtalet hos Prefinance inom försäljningsavdelning, kreditavdelning, ekonomiavdelning, avtalsadministratörer, chefer. och eventuellt även motsvarande avdelningar och handläggare hos vald/valda funding partners där kreditförfrågningar ställts eller finansieringsavtal upprättats där parter för behandlingen är inkluderade.

 

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål

Prefinance behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och ingå avtal med kunder, leverantörer och funding partners. För att kunna ingå avtal och hantera avtalsförhållanden behandlar Prefinance endast personuppgifter som är relevanta för kundförhållandet & samarbetesförhållandet och som är nödvändiga för fullgörandet av avtalet och för att kunna ge en bra service. Personuppgifter såsom ombudets namn, e-post, yrkestitel och telefonnummer behandlas för att parten ska kunna kontaktas och i övrigt för att kunna sköta kontraktet med kund, leverantör eller funding partner. Personuppgifter såsom personnummer behandlas endast om det behövs för att hantera fakturering, kreditupplysningar eller liknande.
Behandling sker även för att följa föreskrifter som gäller för verksamheter i allmänhet, såsom bokföringsregler och penningtvättsregler.
Prefinance kan även behandla personuppgifter som underlag för marknads- och kundanalyser.
Där Prefinance behandlar personuppgifter som rör representanter för potentiella kunder, potentiella leverantörer eller potentiella funding partners görs detta för att ge dem intressanta erbjudanden och information via telefon, e-post eller för att hantera bokade möten. Personuppgifter som rör representanter kan också behandlas för samma ändamål och för att leverera reklam. Representanten har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Se mer i avsnittet "Rättigheter att invända" nedan.Prefinance kan även behandla personuppgifter avseende företrädare för, ägare av eller borgenärer för kunder och potentiella kunder inom ramen för automatiserat individuellt beslutsfattande inbegripet profilering, i syfte att t.ex. kunna ge ett automatiserat godkännande eller avslag på en kreditansökan. Denna typ av beslut fattas endast om personen har gett ett uttryckligt samtycke eller om det är nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med parten.


Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt för behandlingsändamål
Prefinance behåller aldrig uppgifter längre än vad som är nödvändigt för behandlingsändamål. Som ett resultat av detta raderar Prefinance regelbundet lagrade personuppgifter och raderar data som inte längre behövs efter avslutat kundförhållande/samarbetsförhållande. Prefinance kan dock behöva behålla personuppgifter efter avslutat kundförhållande & avslutat samarbetsförhållande bland annat för att hantera rättsliga anspråk som kan riktas mot Prefinance eller med avseende på tjänstemarknaden och skicka erbjudanden som Prefinance tror kan vara av intresse för våra före detta kunder, leverantörer och funding partners. Som ett resultat av detta sparas personuppgifter under en viss tid efter det att den underliggande relationen har upphört eller tills personen motsätter sig direktmarknadsföring. Personuppgifter som rör en potentiell kunds representant, potentiell leverantörs representant eller potentiell funding partners representant kommer att raderas när samtalet med kunden avslutas, förutsatt att ingen kundrelation inleds, eller direkt om den personen motsätter sig direktmarknadsföring eller meddelar att den har avslutat sin anställning hos den potentiella kunden, leverantören eller funding partnern.
Generellt sett kan även personuppgifter behöva lagras för att säkerställa efterlevnaden av rättsliga skyldigheter, till exempel i samband med bokföring. Om det finns en sådan skyldighet kan personuppgifter lagras i upp till 10 år.
INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER


Allmänt

Där Prefinance samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter ska detta i alla fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den utsträckning som Prefinance bedömer nödvändigt. Prefinance kommer systematiskt att behandla personuppgifter på ett sådant sätt att man undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I alla fall av personuppgiftsbehandling ser Prefinance till att personuppgifter skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Prefinance kan behandla personuppgifter genom att samla in och behandla dem självständigt eller på uppdrag av våra Funding partners. Därmed kan Prefinance agera dels som personuppgiftsansvarig men även i vissa fall som personuppgiftsbiträde.I många fall, när vi begär personuppgifter, gör vi det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla juridiska eller kontraktuella krav eller krav som är nödvändiga för att teckna avtal med kund, leverantör och funding partner. Om den registrerade underlåter att lämna den information vi begär kan det i vissa fall innebära att vi inte kan ingå eller fullgöra våra skyldigheter i ett avtal med den registrerade. Om registrerade känner sig tveksamma eller bekymrade över att tillhandahålla viss personlig information kan denne kontakta Prefinance dataskyddsombud (se nedan under "Dataskyddsombud") och vi kan ge ytterligare information till den registrerade.Användning av e-post

För att underlätta kommunikationen och kunna kommunicera effektivt med kunder, prospekt, leverantörer och Funding partners använder vi e-post. Behandlingen av personuppgifter via e-post sker utifrån avtal eller stöd av intresseavvägning.
Våra e-postkonton rensas regelbundet enligt våra riktlinjer för e-posthantering. Personlig information som förekommer i e-postmeddelanden kan överföras till andra register och system inom Prefinance.

Prefinance delar uppgifter med extern part.

Prefinance kan, från tid till annan, behöva tillhandahålla information till relevant tredje part (inklusive, utan begränsning, situationer som vi är lagligt skyldiga att göra det), till exempel: för våra datasystemleverantörer. För att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och säkert sätt i varje enskilt fall har Prefinance upprättat ett biträdesavtal med varje extern part för att behandla personuppgifter för Prefinances räkning.
Prefinance kan även komma att dela personuppgifter med partners inom EU och EES i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla avtalen före och under avtalsperioden. Personuppgifter kan även överföras utanför EU och EES (även kallat tredje land) samt till internationella organisationer. Vi gör en sådan överföring endast om de övriga reglerna i dataskyddsförordningen följs och om något av följande villkor är uppfyllt: (i) EU-kommissionen har fattat beslut om att det finns en tillräcklig skyddsnivå i det aktuella landet, (ii) vi har vidtagit andra lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser), (iii) det finns ett särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten, eller (iv) det i särskilda fall är tillåtet enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

Prefinance som personuppgiftsbiträde

Prefinance ansvarar alltid för personuppgifter inom ramen för sin egen verksamhet. Vissa Funding partners anser att Prefinance är ett personuppgiftsbiträde för viss personuppgiftsbehandling som utförs för att kunna ingå avtal med kunder där Funding partners är involverad, medan andra Funding partners anser att både Funding partner och Prefinance är personuppgiftsansvariga. .
I varje fall Prefinance agerar personuppgiftsbiträde kommer Prefinance att kontraktera ett personuppgiftsbiträde med personuppgiftsansvarig. Det är till exempel den personuppgiftsansvarige som beslutar om syftet och varaktigheten för lagring av personuppgifter. Där Prefinance är ett personuppgiftsbiträde behandlas därför alltid personuppgifter enligt personuppgiftsbiträdesavtalet och enligt instruktioner från den personuppgiftsansvarige.


DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD


Rätt till information

Den registrerade har rätt att kontakta Prefinance som personuppgiftsansvarig och att begära tillgång till de personuppgifter som Prefinance behandlar samt att även få information om bland annat ändamålet med behandlingen och vem som tagit emot personuppgifterna (s.k. begäran om registerutdrag).
Prefinance kommer, som personuppgiftsansvarig, att förse den registrerade med en kopia av de behandlade personuppgifterna utan kostnad. Vid ytterligare kopior kan Prefinance ta ut en administrationssavgift.


Rätt till rättelse, radering eller begränsning


Den registrerade har rätt att rätta sina personuppgifter eller, under vissa förutsättningar, begränsas eller raderas utan onödigt dröjsmål. Om den registrerade anser att Prefinance behandlar personuppgifter som rör dem som är felaktiga eller ofullständiga, kan den registrerade begära att dessa uppgifter korrigeras eller kompletteras.
Registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i händelse av att de inte längre behövs eller om behandlingen grundar sig på samtycke och detta har återkallats. I vissa fall kanske vi inte kan radera alla uppgifter, eftersom uppgifterna fortfarande behövs för det ursprungliga ändamålet och vi fortfarande har en laglig grund för behandling.
Om registrerad begär att uppgifterna ska rättas, raderas eller begränsas från behandling har Prefinance, som personuppgiftsansvarig, för vana att meddela varje mottagare av personuppgifter om begäran från den registrerade med en rimlig ansträngning.


Rätt att invända

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen innefattar en intresseavvägning enligt Dataskyddsförordningen artikel 6.1(F) Den registrerade har också rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter när som helst om de behandlas för direktmarknadsföringsändamål. För att välja bort direktmarknadsföring från oss måste den registrerade kontakta oss och meddela oss att de vill ha en spärr mot direktreklam.


Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få de personuppgifter som de har lämnat till den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att detta är tekniskt möjligt och att den rättsliga grunden för behandlingen innefattar samtycke eller att behandlingen är nödvändig för fullgörandet av ett avtal.


Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på samtycke från den registrerade har den registrerade rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Denna återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycke till återkallelse. Om samtycket återkallas kan detta påverka vissa avtalsvillkor, som om den registrerade fått ett lägre pris till följd av den lämnade informationen.


DATASKYDDSOMBUD


Prefinance har ett dataskyddsombud som har till uppgift att kontrollera att vi följer bestämmelserna om skydd av personuppgifter. För eventuella policyfrågor eller andra förfrågningar om personuppgifter, vänligen kontakta Prefinance (personuppgiftsansvarig) och vårt dataskyddsombud på William.hellman@prefinance.se

ÄR DU MISSNÖJD ÖVER VÅR BEHANDLING

Om en registrerad har ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan denne kontakta Datainspektionen via webbplatsen datainspektionen.se, per telefon 08-657 61 00 eller per post till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

KORRIGERING AV POLICYN

Prefinance förbehåller sig rätten att korrigera och uppdatera policyn. I händelse av väsentliga ändringar i Policyn eller om befintlig information behöver hanteras på annat sätt än vad som anges i Policyn kommer Prefinance att informera om detta på lämpligt sätt.